KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dodane 25 maja 2018

Drodzy czytelnicy! Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana/ osoby niepełnoletniej danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 388 02 20
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka-sepolno.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana /osoby niepełnoletniej danych osobowych nie podlega Pan/Pani/ osoba niepełnoletnia decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili |