Deklaracja Dostępności

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.biblioteka-sepolno.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 6 kwietnia 2011r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 11 marca 2024r.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny
Oświadczenie sporządzono dnia 11 marca 2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Magdalena Siemaszko adres poczty elektronicznej [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 388 02 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dojazd do biblioteki jest możliwy od ulicy Wojska Polskiego. Biblioteka posiada bezpłatny, niestrzeżony parking dostępny dla wszystkich z 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia biblioteki znajdują się na I i II piętrze budynku. Na parterze mieści się Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tucholi. Przed bocznymi drzwiami z prawej strony budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dojście do wypożyczalni i czytelni dla dzieci wymaga pokonania 22 stopni schodów, drzwi otwierają się do wewnątrz lokalu. Dojście do wypożyczalni i czytelni dla dorosłych wymaga pokonania 44 stopni schodowych, do czytelni jeszcze nadto 5 stopni schodowych. Drzwi w jednym i drugim pomieszczeniu otwierają się do wewnątrz. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety:
Na pierwszym i drugim piętrze znajduje się po jednej toalecie, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Biblioteki. Brak windy i wyciągów.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych:
W czytelniach i na korytarzu na drugim piętrze są miejsca do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:
W czytelni dla dzieci wydzielone są miejsca do zabaw dla dzieci, kącik do czytania i zabawy.

Gastronomia:
Biblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.

Filia Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim
Dojazd do Filii biblioteki jest możliwy od ulicy Kościuszki. W budynku, gdzie mieści się filia znajduje się siedziba następujących podmiotów: Gminy Sępólno Krajeńskie, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim i Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Biblioteka mieści się w lokalu piwnicznym. Wejście jest z lewej strony budynku. Drzwi otwierają się do wewnątrz. Na korytarzu prowadzącym do biblioteki znajdują się 3 stopnie schodowe. Do budynku przylega bezpłatny, niestrzeżony parking dostępny dla wszystkich, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Szkolnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety:
Bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Biblioteki.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych:
W bibliotece są miejsca do odpoczynku.


Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:
W bibliotece jest wydzielone miejsce do zabaw dla dzieci, kącik do czytania.

Gastronomia:
Biblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.


Dostępność do tłumacza języka migowego
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu
minimum 3 dni wcześniej.

Adres do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/