Regulamin Biblioteki

§1 PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo do korzystania mają:
  • stali mieszkańcy powiatu sępoleńskiego, którzy ukończyli 15 lat
  • pozostali czytelnicy korzystać mogą ze zbiorów bibliotecznych w czytelniach, drogą wypożyczeń międzybibliotecznych lub wpłacając kaucję
 2. Czytelnik przy zapisie powinien:
  • ukazać dowód osobisty, ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu wypożyczalni; karta uprawnia Czytelnika do korzystania z Wypożyczalni Książek.
  • podpisując zobowiązanie jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w „zbiorze” danych czytelników Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim i na przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością Biblioteki.
  • Zgodnie z art. 32 i 35 Ustawy o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do:
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
  • wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
  • informacji o zbiorze danych osobowych nie częściej niż raz na sześć miesięcy
  • W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego przetwarzania kwestionowanych danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełniania, uaktualniania lub sprostowania określają odrębne ustawy.
 3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie adresu.
 4. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

§2 WYPOŻYCZANIE

 1. Zbiory udostępnia się nieodpłatnie, po złożeniu pisemnego zobowiązania przestrzegania regulaminu
 2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u Bibliotekarza
 3. Wypożyczyć można 4 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może pracownik wypożyczalni przesunąć, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników (oprócz literatury pięknej i lektur). W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książki przed upływem terminu
 5. Czytelnikowi nie wolno książek wypożyczonych na swoją kartę biblioteczną wypożyczać osobom trzecim
 6. Potrzebne Czytelnikowi książki, których nie ma w księgozbiorze, Biblioteka zobowiązana jest na jego życzenie dostarczyć drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Z pozycji sprowadzonych z innych bibliotek można korzystać wyłącznie w Czytelni
 7. Z księgozbiorów podręcznych, zbiorów specjalnych książek wydanych do 1945 roku, dzieł kosztownych, rzadkich edycji czasopism, wydawnictw z innych względów zastrzeżonych, wydawnictw albumowych korzystać można tylko w czytelniach
 8. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z wypożyczalni
 9. Kaucja od Czytelników pobierana jest w następujących przypadkach:
  • Jeśli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu sępoleńskiego – kaucja w wysokości przeciętnej książki za wolumen
  • Przy wypożyczeniu szczególnie cennej książki – trzykrotna wartość książki
  • Zwrot kaucji następuje w dniu oddania ostatniej z wypożyczonych pozycji. Biblioteka zastrzega sobie prawo wypłacenia kaucji w dniu następnym, w przypadku gdy zwrot wypożyczonych materiałów nastąpi po godz. 15.00
  • W przypadku nie zwrócenia materiałów bibliotecznych po upływie roku, kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia, które stanowi wartość materiałów bibliotecznych oraz wszelkie koszty związane z wypożyczeniem tych materiałów, w tym również kara za przetrzymanie
   Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pozostałej części zadłużenia.

§3 OPŁATY

 1. Z tytułu nieterminowego zwrotu książek określonego w § 2 ust. 3 pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień nie zwróci książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa
 3. Za każde wysłane upomnienie pobiera się równowartość znaczka pocztowego i karty korespondencyjnej lub opłaty telefonicznej

§4 POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik powinien obchodzić się z książką starannie oraz dobrze ją zabezpieczyć przed wszelkimi uszkodzeniami i zabrudzeniem
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi

§5 ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI

 1. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia wypożyczonej książki lub jej uszkodzeniem odpowiada Czytelnik
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie jest niemożliwe, Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości przeciętnej ceny zakupu książki za rok ubiegły
 3. Jeżeli cena zagubionej lub zniszczonej książki jest wyższa od wartości przeciętnej ceny zakupu, wówczas biblioteka pobiera opłatę równą wartości zakupionej książki

§6 PORADY I INFORMACJE

 • Czytelnik może zwracać się do Bibliotekarza o informacje dotyczące książek i doboru literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką

§7 SKARGI I WNIOSKI

 • Wszelkie skargi i wnioski należy wpisywać do „Księgi skarg i wniosków”, znajdującej się w Wypożyczalni lub ustnie złożyć Dyrektorowi Biblioteki

§8

 • Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Sępólno 17 marzec 2004 roku